Aktualności SYSLOP

Czym jest Plan Działań Krótkoterminowych?

Plan Działań Krótkoterminowych – czym tak na prawdę jest? 

Polska, mimo poprawy widocznej w ostatnich latach, wciąż boryka się z ogromnym problemem zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie wysokie są stężenia pyłów zawieszonych i rakotwórczego benzo(a)pirenu, które w sezonie zimowym sprawiają, iż codzienne czynności, jak aktywność fizyczna na wolnym powietrzu czy wyjście na spacer z dzieckiem – z uwagi na negatywne skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem – są utrudnione, a nawet niemożliwe.

Właśnie dlatego, w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia przyjętych norm jakości powietrza – poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego zanieczyszczeń w powietrzu –  powinny zostać podjęte środki zaradcze oraz ochronne.

Dokumentem, który określa te działania jest Plan działań krótkoterminowych (PDK). Stanowi on zestaw procedur postępowania w przypadku występowania złej jakości powietrza na danym obszarze i wprowadza się go w celu ochrony zdrowia ludzi. Przede wszystkim działania powinny prowadzić do zmniejszenia stężeń szkodliwych substancji, a także służyć skutecznemu informowaniu o zalecanych sposobach ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi. 

Plan działań krótkoterminowych zawierać powinien:

  • listę podmiotów korzystających ze środowiska, które są zobowiązane do ograniczenia lub zaprzestania emisji zanieczyszczeń do powietrza,
  • sposób organizacji i ograniczeń lub zakazu ruchu pojazdów,
  • sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów korzystających ze środowiska oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń,
  • określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń.

Na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczących jakości powietrza, wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego powiadamiają instytucje takie jak gminy, szkoły, przedszkola czy szpitale o tym, jakie działania, na jakim obszarze i w jakim terminie należy podjąć zgodnie z treścią Planu działań krótkoterminowych. Następnie instytucje te przekazują informacje mieszkańcom, którzy powinni wprowadzić działania z PDK w życie.

Obraz: Screenshot: Post na Facebooku - Infografika o złym stanie powietrza, 3. stopień zagrożenia, przekroczenie PM 10 (50 µg/m³)

PDK – Małopolska

 

 

Działania krótkoterminowe mogą uwzględniać obowiązki powszechne, obejmujące wszystkich mieszkańców, jak na przykład zakaz eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania, ale także zadania dla wójtów, burmistrzów i prezydentów, jak na przykład obowiązek prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań tzw. uchwały antysmogowej. Dodatkowo, w celu ochrony przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza wprowadza się szereg zaleceń dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych grup ludności, jak na przykład ograniczenie wysiłku fizycznego na zewnątrz czy wietrzenia pomieszczeń.

Obraz: Screenshot: Post na Facebooku - Infografika o złym stanie powietrza, 3. stopień zagrożenia, przekroczenie PM 10 (50 µg/m³)
Najczęściej czytany

Jak działa SYSLOP?

SYSLOP jest narzędziem wspierającym wszystkie płaszczyzny procesu powiadamiania i wdrażania w życie obowiązków prawnych wynikających 
z Planów Działań Krótkoterminowych. Dowiedz się więcej o jego działaniu oraz problemach jakie rozwiązuje.